Registracija

Pomoć pri registraciji

NAPOMENA: Korisnično ime i lozinka moraju sadržavati najmanje 6 a najviše 20 znakova. Kombinacija slova, brojeva, donje crte ( _ ) i točke (.). Ne mogu se koristiti interpunkcijski znakovi (osim točke), dijakritički znakovi (č,ć,š,ž,đ) i razmak.

Registracija novog korisnika:

@optinet


Vaše korisničko ime i lozinka će Vam biti potrebni pri svakom novom pristupu Vašim korisničkim stranicama. Čuvajte ih radi zaštite od neovlaštenog pristupa Vašim stranicama.
Trvtka, ili Ime i prezime mora odgovarati identifikacijskom broju koji se nalazi na Vašem racunu.Aktivacija postojećeg korisnika:
(za postojeće Optinet korisnike)

@optinet

Upotrijebite korisnicko ime za koje koristite za Optinet usluguVaše korisničko ime i lozinka će Vam biti potrebni pri svakom novom pristupu Vašim korisničkim stranicama. Čuvajte ih radi zaštite od neovlaštenog pristupa Vašim stranicama.